Spis treści

                                          Regulamin dotyczący sprzedaży prowadzonej przez portal podroze.org.pl

 

 1. Oferty sprzedaży portalu podroze.org.pl są dostępne pod adresem internetowym https://podroze.org.pl/sekretnie-miejsca-na-swiecie/ . Jest on prowadzony jest przez Tomasza Petrupisa zamieszkałego przy ul Sępa Szarzyńskiego we Wrocławiu.

2) Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem portalu podroze.org.pl

                                                                                             Określenia wstępne
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której podmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • Kontakt ze Sklepem: 539628977
 • Adres Sprzedawcy: Sępa Szarzyńskiego 83 Wrocław Polska
 • Adres e-mail Sprzedawcy:podroze.org.pl@gmail.com
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 539628977
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą od Poniedziałku do Soboty w godzinach od 9 do 17 lub za pomocą poczty elektronicznej przez całą dobę.     
                                                                 Wymagania sprzętowe potrzebne do kupna produktu
 • Urządzenia z dostępem do sieci, internet i przeglądarki internetowe: Google Chrome,Internet Explorer,Mozilla Firefox,Opera,Safari i inne
 • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • Włączona obsługa plików cookies
                                                                                        Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta.
 1. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.

3) Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia.
                                                                                    Zakładanie konta w sklepie
 1. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji.
 2. Założenie konta w sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
                                                                                  Zasady składania zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:

 1. Zalogować się do sklepu (opcjonalnie);
 2. Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
                                                                            Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

                                       Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu

 1. Przesyłka pocztowa,
 2. Przesyłka kurierska,
 3. Odbiór pocztą elektroniczną ( dotyczy produktów elektronicznych)

      4. Istnieje możliwość odbioru osobistego, w tym celu przed zakupem prosi się o kontakt ze sprzedawcą na: podroze.org.pl@gmail.com

                                                                  Klient może skorzystać z następujących metod płatności

 

            Płatność przelewem na konto sprzedawcy

            Płatności elektroniczne,

szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się w linku poniżej:

https://www.dotpay.pl/wp-content/uploads/2016/08/dotpay_oferta_platnosci_201412.pdf

W przypadku osobistego odbioru we wcześniej wskazanym punkcie istnieje możliwość zapłaty gotówką.

                                                                                       Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera oświadczenie sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

                                                                                    W przypadku wyboru przez klienta

 

Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Po uiszczeniu płatności produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia.

W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 

                                                          Początek terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.

Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia.

                                                                                Sprzedaż na terenie innym niż Polska

            Dostawa produktu odbywa się na terenie (Unii Europejskiej,)

                                                                                      Prawo odstąpienia od umowy

 Jako Konsument (towar nabywa się w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) dlatego konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa w ciągu 14 dni od dnia kupna.

                                                              Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy 

 Jeżeli sklep internetowy https://podroze.org.pl/sekretnie-miejsca-na-swiecie/  wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

Jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych lub jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

O dostarczenie  książek, dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta (akceptacja odpowiedniego check box podczas składania zamówienia) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę (informacja podczas składania zamówienia) o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku niewłaściwego produktu, jego kopia zostanie niezwłocznie wysłana do kupującego.

                                                   Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

                                                                                   Dane osobowe w sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.
 2. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych klientów sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.
 5. W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
                                                                                              Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje klienta, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Ukryte miejsca na świecie o których wiedzą nieliczni. Poznaj niepublikowane treści, dołączysz do nas?